خدمات

راه ها شاهرگ های حیاتی برای تپیدن قلب شبکه حمل و نقل و پاسخگویی به نیازهای رو به …

به شهری هوشمند گفته می شود که خدمات و شبکه های موجود در آن با استفاده از تکنولوژی …

به فرآیند کشف الگوها، همبستگی و نظم از دل مجموعه داده های خام، پراکنده و ظاهرا بی …